AMINTIRI NOSTALGICE

by Veronica Tamas on December 23, 2012

Post image for AMINTIRI NOSTALGICE

Aducerile aminte sunt într-o mulţime de cazuri ipostaze ale unor momente frumoase şi plăcute, care deseori încălzesc sufletul şi fac mintea să deschidă ferestre spre clipe şi zări minunate rămase undeva în urma noastră, ele pot fi însă mult întărite şi revigorate şi de existenţa unor fotografii şi chiar şi cărţi uneori, care fac să reînvie un trecut ce părea estompat şi lăsat în urmă.
În cazul de faţă avem sub privirile noastre un volum de carte, dar omagial postum, intitulat 75 de ani de la naşterea cărturarului vâlcean Costea Marinoiu, care-l aduce într-un anumit fel din nou printre noi pe unul dintre apropiaţii noştri plecat în lumea de dincolo. Iniţiatorul, făuritorul şi coordonatorul cărţii este merituosul profesor de istorie Eugen Petrescu. Tot el este îngrijitorul ediţiei la editura proprie, Editura Petrescu, Râmnicu Vâlcea, 2012.
Apariţia volumului dedicat memoriei distinsului om de cultură, profesor şi cărturar vâlcean Costea Marinoiu, a fost posibilă şi datorită receptivităţii de care au dat dovadă membrii celor mai importante organizaţii culturale vâlcene prezentate la pagina trei: Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Judeţeană Vâlcea, Societatea Culturală „Anton Pann” – Râmnicu-Vâlcea, Liga Scriitorilor Români – Filiala Judeţeană Vâlcea, Cercul de la Râmnic „România – Grădina Maicii Domnului”, la care putem adăuga alte şi alte organizaţii şi instituţii importante descoperite în cuprinsul său. Este o lucrare întru totul reuşită, voluminoasă, cu un mare număr de pagini (551) ce cuprind eseuri multiple din partea unor prieteni, cunoştinţe, colaboratori, care l-au stimat şi apreciat pe concitadinul nostru, profesorul, cercetătorul şi istoriograful folclorului vâlcean Costea Marinoiu.
Dacă pe prima copertă este figura în fotografie a mult apreciatului nostru prieten, pe cea de-a doua, ne întâlnim cu acelaşi chip, dar într-o veritabilă operă, cu adevărat de artă care merită să fie bine luată în seamă, întrucât este împlinită într-un tablou pictat în tehnica ulei pe pânză şi care ar putea să onoreze orice mare muzeu de artă.
Autoarea acestei autentice podoabe – portret în ulei – al cunoscutului profesor Costea Marinoiu, este o creaţie desăvârşită a doamnei pictor Violeta Scrociob, într-un veritabil stil academic renascentist. Dacă nu l-aşi fi ştiut şi cunoscut pe profesorul Costea Marinoiu, şi că a plecat totuşi dintre noi, aş fi putut spune că l-am avut din nou în faţa mea, dar într-o creaţie a lui Veronese, Tiţian sau Bellini. Felicitări stimată doamnă Scrociob!
Cartea cu portretul acesta admirabil rămâne peste vreme un document ales. Cuprinsul său s-a bucurat de împlinirea lui, printr-un număr de foarte mulţi colaboratori eseişti, în jur de 75, care au dorit să-şi exprime gândurile, stima, simpatia, regretul şi admiraţia deosebită faţă de cel ce trebuie să admitem totuşi cu greutate că nu mai este prezent fizic alături de noi, dar a rămas statornic în memoria fiecăruia, ca o persoană blândă, amabilă, îngăduitoare, prietenoasă şi prolifică pe tărâmul scrisului literar, istoriografic etc.
Lucrarea „Volumul Omagial” este laborios structurată în capitole precum: Prefaţă – Eugen Petrescu, Cuvântul înainte deosebit de prestigios îi aparţine Înaltpresfinţitului Arhiepiscop al Râmnicului – Gherasim Cristea, urmat apoi de un mare număr de pagini dedicate operei şi biografiei stimatului profesor Costea Marinoiu, întocmite de către profesorul Eugen Petrescu. Evocări şi recunoştinţă prezintă în cuvinte bine alese şi sugestive câţiva demnitari ai Judeţului Vâlcea, începând cu dr. ing. Ion Cîlea, ing. Romeo Rădulescu, jurist Petre Iordache etc.
Capitolul următor, foarte voluminos, cuprinde peste 70 de eseuri ale prietenilor, cunoscuţilor, oamenilor de cultură vâlceni şi colaboratorilor săi, care şi-au expus onest şi apreciativ punctele de vedere, cu privire la viaţă, activitatea profesională şi opera polivalentă a profesorului COSTEA MARINOIU şi multiplelor sale preocupări ca profesor, cercetător, critic literar, istoriograf al culturii folclorice de pe plaiurile vâlcene, prozator şi publicist, toate tratate pe larg şi aprofundat, ajungându-se la concluzia că numai studii şi articole, în domeniile enunţate mai sus a întocmit în jur de 800, iar lucrări în volume 25.
Această laborioasă muncă de ordin cultural l-au făcut pe stimatul profesor COSTEA MARINOIU, să fie prezent în dicţionare, enciclopedii, reviste de specialitate, într-un număr de 43. Iată ce spune prof. dr. Gheorghe Deaconu la pagina 256: „Duhul cărturăresc al lui Costea Marinoiu, a fost şi este prezent perpetuu în viaţa culturală a Vâlcii din ultima jumătate de veac, membru fondator şi activ (adeseori îndeplinind şi funcţii de conducere), al tuturor structurilor formale şi informale ale breslei (cenacluri, cercuri, asociaţii şi societăţi, fundaţii şi forumuri). COSTEA MARINOIU, a participat deopotrivă la „facerea” şi la „scrierea” istoriei culturale locale. Cronicarul prezentului, l-a dublat pe cercetătorul trecutului”.
Începutul anului 1956, îl găsea pe profesorul Costea Marinoiu punând bazele la încă 14 asociaţii, societăţi, forumuri, festivaluri culturale locale, regionale şi de mare amploare. Pentru o asemenea activitate atât de multilaterală, a primit titluri, decoraţii, medalii, premii şi diplome binemeritate, într-un număr de peste 23 din partea celor mai reprezentative organizaţii culturale vâlcene ca: Societatea Culturală „Anton Pann”, Forumul Cultural, Asociaţia Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură din Judeţul Vâlcea, Fundaţia Culturală „Sfântul Antim Ivireanul”, Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor” – Filiala Judeţeană Vâlcea şi încă multe altele, iar Şcoala cu clasele I-VIII, Ocnele Mari, a primit numele omului de cultură vâlcean, în semn de onoare şi stimă. Sunt distincţii binemeritate de către distinsul profesor vâlcean, pentru truda cercetării frumosului în folclorul şi eposul popular vâlcean şi aşternerea pe hârtie a veşniciei acestor minunate creaţii ale truditorilor pe aceste meleaguri care trebuie să rămână necontenit tinere şi proaspete pentru veşnicie în mintea viitorimii.
Noi, cei ce l-am cunoscut, preţuit şi stimat, îi vom purta pentru totdeauna o pioasă şi frumoasă amintire. Sentimente nobile îi adresăm şi prin volumul îngrijit de domnul profesor Eugen Petrescu, volum constituit într-o manieră de manifestare unanimă a prieteniei, simpatiei amicale, a sincerei noastre aprecieri şi preţuiri, dar şi marele regret al plecării sale dintre noi.
Membrii Societăţii Culturale „Anton Pann”, îi poartă o frumoasă şi binemeritată amintire încărcată de cuvinte elogioase şi cu privire la caracterul plin de nobleţe spirituală al marelui om, care a ştiut să le mlădieze tuturor direcţiile necesare pentru atenuarea tuturor asperităţilor întâlnite în cale, multe desigur şi artificiale, prin tactul său nativ, blândeţea sa recunoscută.
Aceste caracteristici i-au fost recunoscute şi de către amicii săi. Iată ce scria domnul Ştefan Stăiculescu, în februarie 2012: „Dacă ar fi să fac o caracterizare succintă a valorii sale de creator şi om aş spune atât: a fost o vioară care a ştiut să cânte numai cântece cu armonii de bunătate, de iubire şi înţelegere între semeni”.
Astfel de aprecieri plăcute şi romantice se mai găsesc şi în alte multe file de corespondenţă ca şi în voluminoasa lucrare omagială bine gândită, organizată şi tot aşa de minuţios aşezate capitolele, în care s-au tratat toate faţetele omului spiritual, intelectului şi multiplelor sale activităţi.
Totul este bine orânduit, după un proces laborios de gândire riguroasă şi profundă, aşa fel încât parcă fiecare eseu derivă din celălalt formând o frumoasă şi bine întocmită configuraţie a omului, spiritului cu multiplele sale faţete de admirat, ca şi puterea de creaţie fecundă a intelectului său, a comportamentului blând, atent la fiecare formă de manifestare prin cât mai multă bunătate şi disponibilitate plină de grijă şi atenţie specială.
În acest Volum Omagial, găsim până şi un capitol foarte bine venit, intitulat „Album foto-documentar”, cu imagini magistral colorate, numerotate şi explicate. Astfel aflăm că, asemenea aduceri-aminte numite şi fotografii sunt într-un număr deosebit de mare şi au prezentată până şi data completă, cu ziua, luna şi anul când au fost realizate, ceea ce este foarte bine, spre o reînviere mai uşoară şi mai rapidă, a momentului respectiv, dar care fapt a comportat credem şi un mare efort de selecţionare şi aşezare în pagină, pentru coordonatorul lucrării. Acest capitol începe cu două fotografii, foarte reuşite, prin frumuseţea tinereţii cuplului Marinoiu, evocatoare de amintiri, şi poate fi considerat ca fiind partea evident artistică a volumului fiind de o mare atractivitate şi frumuseţe artistică, datorită romantismului dus până la sublim, ca şi a acurateţii imaginilor bine şi expresiv înfăţişate, dar mai ales a culorilor alese cu un bun gust desăvârşit până la cel mai mic detaliu. Arta realizării fotografiilor color în tomuri pastelate şi nuanţe perfect armonizate şi deci reuşite până în cele mai mici detalii nu numai ale ambientului, dar mai ales a figurilor umane, a interioarelor lăcaşurilor sfinte, şi mai cu seamă înfăţişarea sărbătorească în odăjdiile ca de magi al sfinţilor părinţi, prezente la diferitele manifestări, toate fiind realizate în mod magistral. Peisajele sunt mirifice, înfăţişând simfonia de început a toamnelor ce pictează întreaga natură.
Asemenea minunate frumuseţi ca tehnică fotografică şi autentică reprezentare şi aduceri aminte, deosebit de reuşite în toate detaliile cele mai mărunte devin de o valoare inestimabilă pentru oricare dintre noi, aceia care dorim rememorarea unor anumite momente din trecut. Prin aceasta volumul devine şi mai complet, bun şi preţios şi ca document artistic prin colecţia atât de reuşită a fotografiilor într-un număr de 450. Socotim că nu sunt deloc multe şi nici nu aglomerează cartea ci dimpotrivă o întregeşte mai bine şi o face cu adevărat vie, atractivă şi mai interesantă şi autentică prin figurile fixate acolo atât de măiastru de către artistul mânuitor al aparatului de fotografiat, ca o complementaritate reuşită la eseurile pline de afecţiune, stimă, admiraţie şi respectul cuvenit stimatului prieten, Costea Marinoiu.
Volumul Omagial, nu se încheie nici aici aşa cum se întâmplă de obicei şi în mod standard, ci mai prezintă încă un capitol absolut inedit, ce se intitulează „Scurtă prezentare a evocatorilor şi colaboratorilor”, care cuprinde şi câte o fotografie a celor ce şi-au adus contribuţia prin impresiile lor scrise, despre stimatul nostru prieten şi cu o scurtă prezentare a fiecăruia pentru a se cunoaşte persoana şi valoarea umană, profesională şi ştiinţifică a fiecăruia.
Toţi binevoitorii rândurilor ce împodobesc şi îmbogăţesc acest volum, zâmbesc cu bunătate şi bunăvoinţă din fotografiile lor vrând parcă să arate câte lucruri frumoase şi utile se pot împlini dacă între oameni există bunătate şi înţelegere.
Întregul Volum Omagial, oferit ca un dar binemeritat prietenului, profesorului şi omului de cultură Costea Marinoiu, socotim că este bine venit, complet întocmit, un adevărat şi complex document al unei epoci despre existenţa omului, cercetătorului, admiratorul pasionat al plaiurilor vâlcene, cu tot ceea ce au avut ele din trecut şi până astăzi, mai bun, mai frumos, mai autentic şi care merită cu prisosinţă să fie cunoscute şi transmise mai departe „urmaşilor, urmaşilor noştri”.
Felicitările noastre harnicului creator al acestui reuşit şi minunat cadou postum, oferit cu multă deferenţă, stimă şi apreciere bunului nostru prieten Costea marinoiu, care regretăm că nu s-a înfăptuit atunci când mai exista printre noi, pentru o prea deplină mulţumire şi a sufletului său. Dar credem că puţini erau cei care ştiau că posibilul este imposibil, de aceea zicem că „niciodată nu este prea târziu” şi că ofranda spirituală de azi este şi ea primită cu aceeaşi plăcere şi reală bucurie, mai ales acolo sus, în spaţiul divin, unde toate au valoarea meritată.
Volum omagial Costea Marinoiu

Leave a Comment

Previous post:

Next post: