CONVOCAREA ȘEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL ÎN 21 IUNIE 2023
DISPOZIŢIA NR. 4425
privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

by Primaria Ramnicu Valcea on June 19, 2023

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;
În temeiul prevederilor art.133, alin. (1) coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin. (3), lit.a) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

D I S P O Z I Ţ I E :
Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 21.06.2023, ora 10.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.
(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local.
(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.
Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:
– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;
– tuturor membrilor Consiliului Local.

PRIMAR, Mircia GUTĂU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU
Râmnicu Vâlcea, 15.06.2023

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI
NR. 4425 DIN DATA DE 15.06.2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI A
ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 21.06.2023:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
3. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 21.000 lei, de la bugetul local, pentru premierea elevilor și profesorilor îndrumători, participanți la concursul ”Prietenii Pompierilor”, etapa națională, în perioada 03 – 07 iulie 2023, organizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”General Magheru” al județului Vâlcea, în Municipiul Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare pădure – parc Dealul Capela – suprafața de fond forestier extravilan” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației Tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitare Grădinița Dumbrava Minunată” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației Tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Racorduri imobile la infrastructura subterană Netcity în zona Ostroveni, municipiul Râmnicu Vâlcea” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Parc Mircea cel Bătrân în Municipiul Râmnicu Vâlcea” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în Municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 14987/03.04.2023, prin încheierea unui act adițional – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
9. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a luciului de apă al Lacului Nord pentru activități de agrement nautic – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.5.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Construire clădiri de locuit, desființare construcție C1, împrejmuire teren, amplasament Mun. Rm. Vâlcea, strada Ostroveni nr.41, inițiator S.C. Cuore Nero S.R.L. – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
11. Proiect de hotărâre privind preluarea unor spații din administrarea Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.

12. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Asociației Turistice ”Descoperă Vâlcea”, a unui spațiu aparținând domeniului privat al municipiului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului distinct pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale aplicabil pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
14. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de locuri destinate încadrării de asistenți personali și acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
15. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune și dare în administrare a activității de tratare aerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de compostare, inclusiv transportul reziduurilor la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică, în Municipiul Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 288/30.09.2009 privind aprobarea tarifului de depozitare pentru Depozitul de deșeuri Fețeni și constituirea garanției financiare – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
17. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.07.2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al unității de învățământ ”Creșa Râmnicu Vâlcea” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unei delegații a Municipiului Râmnicu Vâlcea la manifestările dedicate Zilei orașului Krusevac, Republica Serbia – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
20. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 (trei) luni, respectiv: iulie, august și septembrie 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.
21. Proiect de hotărâre privind modificarea art.7 din Hotărârea Consiliului Local nr. 105/2022 referitoare la asocierea Municipiului Râmnicu Vâlcea cu alte unități administrativ teritoriale în vederea înființării Asociației Turistice ”Descoperă Vâlcea” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
22. Întrebări, interpelări și informări.

PRIMAR, SECRETAR GENERAL,
Mircia GUTĂU Ion DIDOIU
Întocmit Serv. APL,

Leave a Comment

Previous post:

Next post: