DISPOZIŢIA NR. 1933
privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară în data de 28.03.2024, ora 10:00

by Primaria Ramnicu Valcea on March 26, 2024

PROIECTUL ORDINII DE ZI A

ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 28.03.2024:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general consolidat la data de 31.12.2023 și a situațiilor financiare pe anul 2023 ale muncipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții la societatea ETA SA pentru anul 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de suport alimentar pentru elevii și preșcolarii din cadrul unității de învățământ Școala Profesională Colonie, Municipiul Râmnicu Vâlcea și modalitatea de distribuire a acestuia, program derulat pe perioada desfășurării cursurilor școlare din anul 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, cererea de finanțare, devizul general și indicatorii tehnico-economici conform P.N.I.A. Saligny, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru obiectivul de investiție ”Arteră de legătură Str. Matei Basarab – Lacul Nord – Bdul Republicii – str. Nicolae Titulescu” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 7. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Parc Mircea cel Bătrân în Municipiul Râmnicu Vâlcea” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente serviciului de salubrizare aplicabile pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 01.04.2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 9. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de concesionare pentru terenul proprietatea publică a municipiului, în suprafață de 17 m.p., situat în strada Mihai Eminescu nr.39, în spatele Complexului Comercial Tic-Tac Ostroveni – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de concesionare pentru terenul proprietatea publică a municipiului, în suprafață de 4,49 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea, Aleea Olănești nr.2, bl. B3, sc.A – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de concesionare pentru terenul în suprafață de 8,33 m.p, proprietatea publică a municipiului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 12. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de concesionare pentru terenul proprietate publică a municipiului, situat în Calea lui Traian nr. 104 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a unor imobile – construcții, situate pe terenul în suprafață totală de 35711,88 m.p, proprietatea municipiului, afectate de realizarea obiectivului de investiții de interes public local Modernizarea infrastructurii verzi Insula Sălcioara – Baza de agrement Ostroveni – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de Municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru sectoare cadastrale – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 15. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului – construcție și teren aferent ”Grădinița nr.7 – clădire grădiniță”, situat în Calea lui Traian nr.178 și prelungirea perioadei de administrare a acestuia de către Filarmonica ”Ion Dumitrescu” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5.
 16. Proiect de hotărâre privind clarificarea modalității de folosire a terenului în suprafață de 934 m.p., aferent lăcașului de cult Catedrala Inălțarea Domnului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.5.
 17. Proiect de hotărâre privind solicitarea de acordare a  unui drept de uz și servitute de trecere auto și cu piciorul, precum și amplasare instalații și rețele care deservesc utilități publice (de orice fel) asupra unor imobile terenuri proprietate privată, identificate prin numărul cadastral 61417, respectiv nr. 61416 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 18. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către PIEȚE PREST SA a unor amplasamente, pe perioadă determinată – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 19. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor sociale realizate în cadrul obiectivului de investiții ”Amenajare locuințe sociale zona Ostroveni” și stabilirea chiriei – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Construire 3 locuințe unifamiliale S+P+1E+M, amenajări exterioare, împrejmuire teren, amplasare fose septice ecologice și foișoare, amplasament Municipiul Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 51 A prov., inițiatori Boromiz Constantin și Boromiz Mariana – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U – Construire hală prestări servicii și spații birouri D+P+2E, platformă betonată, împrejmuire teren, amplasare firme luminoase și totem, amplasament Municipiul Râmnicu Vâlcea, Calea București nr. 231, inițiator SC Comconsult SRL – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z și R.L.U – Desființare clădiri existente și construire imobil birouri – servicii D+P+3E+4E retras, amplasament Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.10, inițiator SC BIN RENT INVEST SRL – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U – Demolare construcție existentă și construire locuințe colective, amplasament Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni nr.94, inițiator SC ERIONCYM SRL – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 24. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților acționarului unic – Municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Piețe Prest SA, să aprobe organigrama și statul de funcții la această societate – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 25. Proiect de hotărâre privind completarea listei de proiecte prioritare din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2021 – 2027 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în patrimoniul municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2023 și aprobarea casării – declasării bunurilor degradate, uzate fizic și moral – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 27. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 (trei) luni, respectiv: aprilie, mai și iunie 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.
 28. Prezentarea Raportului nr. 222532/19.03.2024 privind modalitatea de utilizare în anul 2023 a cotei de 2% din impozitul pe venit, prevăzută de art.6 alin.(1) lit.e) din Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, de către instituțiile publice de spectacole aflate în subordinea Municipiului Rm. Vâlcea.
 29. Prezentarea Raportului privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2023.
 30. Prezentarea plângerii prealabile înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 8879/29.02.2024 împotriva Hotărârii pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 22.01.2019 privind aprobarea ”Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiul Râmnicu Vâlcea”, cu modificările și completările ulterioaredin 30.01.2024 – obiect: radierea din Registrul Local al Spațiilor Verzi a suprafeței de 347 m.p.
 31. Prezentarea plângerii prealabile înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 9247/04.03.2024 împotriva Hotărârii pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 22.01.2019 privind aprobarea ”Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiul Râmnicu Vâlcea”, cu modificările și completările ulterioare din 30.01.2024 – obiect: radierea din Registrul Local al Spațiilor Verzi a suprafeței de 347 m.p.
 32. Prezentarea plângerii prealabile înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 9143 din 01.03.2024 împotriva Hotărârii Consiliului Local adoptată în ședința ordinară din data de 28.02.2024, cu privire la punctul suplimentar 2 denumit: Hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a terenului cu suprafața de 28.308 m.p și diminuarea suprafeței de teren concesionată societății CCS IMOB CONSTRUCT SRL.
 33. Prezentarea plângerii prealabile înregistrată sub nr. 11407 din 18.03.2024 împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 09.02.2024.
 34. Prezentarea plângerii prealabile înregistrată sub nr. 10049 din 08.03.2024 referitoare la revocarea în parte a Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 09.02.2024.
 35. Întrebări, interpelări și informări.

              PRIMAR,  Mircia GUTĂU                                                                                                    

  SECRETAR GENERAL,  Ion DIDOIU  

                                                                         Întocmit Serv. APL,

Leave a Comment

Previous post:

Next post: