DISPOZIŢIA NR. 4137
Convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

by Primaria Ramnicu Valcea on June 17, 2024

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

În temeiul prevederilor art.133, alin.(2), lit.a) coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3), lit.b) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea: 

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 18.06.2024, ora 10.00, în Sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local. 

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în Sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

              – Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

              – tuturor membrilor Consiliului Local.

           PRIMAR,                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       Mircia GUTĂU                                                         SECRETAR GENERAL,

                                                                                    jurist Ion DIDOIU 

                                                                                    Râmnicu Vâlcea, 14.06.2024

                                                                                          ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI

                                                   NR. 4137 DIN DATA DE 14.06.2024

                                 PROIECTUL ORDINII DE ZI A

                        ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 18.06.2024:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței comisiilor de specialitate nr. 2 și nr.3 ale Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, organizate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 263/3 din 11.11.2020, cu modificările și completările ulterioare – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.
  2. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 109/28.03.2024 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, conform Devizului General, aferent obiectivului de investiție ”Revitalizare urbană zona Nord” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Revitalizare urbană zona Nord”, cod SMIS 321448 și a cheltuielilor legate de proiect – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
  4. Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții prin virări de credite bugetare pe anul 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
  5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
  6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu” pentru anul 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
  7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Modificări în timpul execuției la bloc de locuințe colective prin mărirea regimului de înălțime de la P+2E la P+2E+3R, amplasament Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Aurelian Sacerdoțeanu nr.80, inițiator  S.C. Valentin și Vlăduț SRL – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Construire imobil funcțiuni mixte servicii și locuire, amplasament Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr.4, inițiator SC Olănești Riviera SA – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.

              PRIMAR,                                                                       SECRETAR GENERAL,                             

           Mircia GUTĂU                                                                          Ion DIDOIU   

                                                                                                                  Întocmit Serv. APL,

    

Leave a Comment

Previous post:

Next post: