DISPOZIŢIA NR. 737
privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

by Primaria Ramnicu Valcea on February 10, 2024

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

În temeiul prevederilor art.133, alin.(2), lit.a) coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3), lit.b) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea 

                                               D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 09.02.2024, ora 10.00, în Sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local. 

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în Sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

              – Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

              – tuturor membrilor Consiliului Local.

           PRIMAR,                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       Mircia GUTĂU                                                          SECRETAR GENERAL,

                                                                                    jurist Ion DIDOIU 

                                                                           Râmnicu Vâlcea, 05.02.2024

                                                                                          ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI

                                                   NR. 737 DIN DATA DE 05.02.2024

                                 PROIECTUL ORDINII DE ZI A

                        ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 09.02.2024:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listelor de investiții pe surse de finanțare al Municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului ”Creșa Râmnicu Vâlcea” pentru anul 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției de Asistență Socială pentru anul 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Căminului pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu” pentru anul 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Teatrul Municipal ”Ariel” pentru anul 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 10. Proiect de hotărâre privind încetarea prin reziliere a Contractului de concesiune                             nr. 1878/30.01.2023, încheiat cu societatea Xavitel SRL – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local                             nr. 338/27.11.2023 referitoare la instituirea taxei de reabilitare termică proprietarilor din blocul 88, strada Doctor Hacman nr. 20 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 13. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA SA să numească 2 (doi) administratori provizorii, pentru o perioadă de 5 luni – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.

              PRIMAR,                                                                       SECRETAR GENERAL,                                     

           Mircia GUTĂU                                                                          Ion DIDOIU   

                                                                                                                  Întocmit Serv. APL,

Leave a Comment

Previous post:

Next post: