ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL
DIN 31 IANUARIE 2023

by Primaria Ramnicu Valcea on January 27, 2023

Post image for <strong>ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL</strong><br> DIN 31 IANUARIE 2023

DISPOZIŢIA NR. 147 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

          Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

În temeiul prevederilor art.133, alin.(1) coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin. (3), lit.a) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea 

                                               D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 31.01.2023, ora 9.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local. 

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

              – Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

              – tuturor membrilor Consiliului Local.

           PRIMAR,                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       Mircia GUTĂU                                               SECRETAR GENERAL,

                                                                         jurist Ion DIDOIU 

                                                                                        Râmnicu Vâlcea, 25.01.2023

                                                                                          ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI

                                                   NR. 147 DIN DATA DE 25.01.2023

                             PROIECTUL ORDINII DE ZI A

                        ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 31.01.2023:

 1. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației construcțiilor, proprietatea municipiului, situate în strada Copăcelu nr. 178, în vederea demolării acestora –  inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5.
 2. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 9637/2018 încheiat cu societatea ROXI-COM SRL – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 4. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al municipiului a unui imobil teren, situat în Râmnicu Vâlcea – Goranu, strada Digului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
 5. Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor de preluare în proprietatea municipiului, a imobilului – construcții și teren aferent, situat în strada Topolog nr. 70 I – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 6. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a intravilanului din Planul Urbanistic General al Municipiului Râmnicu Vâlcea, Cartier Goranu, strada Islazului nr. 89 –  inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii activităților de sortare și tratare mecano-biologică a deșeurilor municipale, începând cu data de 01.02.2023, precum și a documentației de atribuire a Contractului de delegare – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare                    nr. 23205/26.06.2015 a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare și încheierea unui act adițional la acesta, precum și a Regulamentului serviciului public de salubrizare – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 9. Proiect de hotărâre privind completarea Listei parcărilor publice cu plată amenajate pe domeniul public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local                                  nr. 206/30.06.2022 a municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listelor de investiții pe surse de finanțare al Municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu” pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Teatrul Municipal Ariel pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției de Asistență Socială pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public  pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Căminului pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Creșei Râmnicu Vâlcea pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru Fondul IID pe anul 2023 – Măsura ISPA cod nr. 2004/RO/16/P/PE/002 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea aliniatelor 2 și 3 ale art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 156/2021 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei, așa cum a fost modificată prin Hotărârile Consiliului Local        nr. 125/2022 și nr. 225/2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Înființare centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Râmnicu Vâlcea” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice, pe grade de dependență, pe anul 2023 la Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 12. Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 13. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor de salubrizare stradală, a tarifelor pentru lucrări de întreținere spații verzi și a tarifelor pentru lucrări reparații și/sau mentenanță, începând cu data de 01.02.2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism – Plan Urbanistic de Detaliu ”Construire showroom auto și spații birouri P+1E, branșamente utilități, amplasament mun. Rm. Vâlcea, Calea București nr. 261 C”, inițiatori Mitroi Constantin Cristian și Mitroi Selda, inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. ȘI R.L.U. –                   ”Construire clădire mixtă S/D + P+3E, împrejmuire teren, amplasament mun. Rm. Vâlcea, strada Aurelian Sacerdoțeanu nr.34”, inițiator SC Aldi Premier SRL, inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – ”Construire hală, atelier și garaj parter, împrejmuire proprietate, amplasament mun. Rm. Vâlcea, strada Lespezi nr. 85A”, inițiatori Meglea Nicolae Claudiu și Meglea Elena Denisa, inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – ”Desființare imobil C1, construire imobil locuințe cu spații comerciale la parter (S+P+3E+M), amplasament mun. Rm. Vâlcea, strada Eugen Ciorăscu nr. 16”, inițiator SC Stefiris Construct SRL, inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.02.2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții la unitatea de învățământ ”Creșa Râmnicu Vâlcea” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 20. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Râmnicu Vâlea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piețe Prest SA – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali ai municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 22. Proiect de hotărâre privind înființarea la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea a Grupului de Lucru Local  – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 23. Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru anul 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea zonelor unitare de încălzire în Municipiul Rm. Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 25. Proiect de hotărâre privind modificarea art.7 din Hotărârea Consiliului Local nr. 105/2022 referitoare la asocierea Municipiului Râmnicu Vâlcea cu alte unități administrativ-teritoriale în vederea înființării Asociației Turistice ”Descoperă Vâlcea” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 26. Prezentarea Raportului privind utilizarea sumelor primite conform prevederilor art.7 din Legea nr. 317/28.12.2021 a bugetului de stat pe anul 2022, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea activității instituțiilor de cultură, înregistrat sub                                nr. 207033/25.01.2023.
 27. Prezentarea adresei Instituției Prefectului – județul Vâlcea nr. 264 din 09.01.2023, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 1093/10.01.2023.
 28. Întrebări, interpelări și informări.

              PRIMAR,                                                                       SECRETAR GENERAL,                             

           Mircia GUTĂU                                                                         Ion DIDOIU                                                                                                                        Întocmit Serv. APL,  

Leave a Comment

Previous post:

Next post: