DISPOZIŢIA NR. 1281
privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

by Primaria Ramnicu Valcea on March 12, 2024

Post image for <strong>DISPOZIŢIA NR. 1281</strong><br>privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

În temeiul prevederilor art.133, alin.(2), lit.a) coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3), lit.b) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea 

                                               D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 15.03.2024, ora 10.00, în Sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local. 

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în Sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

              – Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

              – tuturor membrilor Consiliului Local.

           PRIMAR,                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       Mircia GUTĂU                                                         SECRETAR GENERAL,

                                                                                    jurist Ion DIDOIU 

                                                                           Râmnicu Vâlcea, 11.03.2024

                                                                                          ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI

                                                   NR. 1281 DIN DATA DE 11.03.2024

                                 PROIECTUL ORDINII DE ZI A

                        ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 15.03.2024:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Modernizarea infrastructurii verzi Insula Sălcioara – Baza de Agrement Ostroveni” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
  3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și administrarea cimitirelor și crematoriilor din Municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 217/18.09.2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
  4. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea cu privire la achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a unității de învățământ ”Creșa Râmnicu Vâlcea” în dosarul nr. 493/90/2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.

              PRIMAR,                                                                       SECRETAR GENERAL,                             

           Mircia GUTĂU                                                                          Ion DIDOIU                                                                                                                      Întocmit Serv. APL,    

Leave a Comment

Previous post:

Next post: