PERSONALITATEA RELIGIOS-MORALĂ A LUI TUDOR VLADIMIRESCU

by Veniamin Micle on June 15, 2012

Post image for PERSONALITATEA RELIGIOS-MORALĂ A LUI TUDOR VLADIMIRESCU

În fiecare an, luna mai ne aduce în memorie chipul marelui patriot Tudor Vladimirescu, sacrificat în primăvara anului 1821, pentru drepturile sociale şi politice ale poporului român. Recunoscut ca o mare personalitate consacrată luptei de eliberare naţională de sub asupririle străine, ne vom opri puţin asupra profilului său sufletesc, la a cărui formare au contribuit numeroşi slujitorii ai sfintelor altare ale Bisericii noastre străbune, având cu ei relaţii strânse, întreaga sa viaţă.

Datorită originii sale din marea masă a credincioşilor, fiind „scoborâtor dintr-un şir de călugări, ctitor al bisericuţei din Preajna… cucernic şi viteaz, singuratic şi veşnic pe drumuri” – cum îl caracterizează sugestiv un evocator al memoriei sale – Tudor Vladimirescu s-a integrat fiinţial în tradiţia sănătoasă a strămoşilor săi din zona Olteniei, formându-şi un caracter temeinic, pe principiile moralei creştine, de unde şi intransigenţa sa faţă de abuzurile şi nedreptăţile comise de superiorii certaţi cu legea.

Încă din copilărie îl vedem pe Tudor în preajma preotului din sat, Pavel Ciuhoiu, care îl iniţiază în tainele cititului şi ale scrisului. Ajuns la vârsta maturităţii, în anul 1812 intră în legătură cu monahii din Mănăstirea Tismana, alegându-şi duhovnic pe ieroschimonahul Chiriac de la Schitul Cioclovina. În anul 1816, fiind la tratament în Mehadia, cunoaşte pe protopopul Stoica Nicolae; acesta îl ţinea la curent cu publicaţiile vremii şi îi împrumută Istoria Românească de Petru Maior, să o citească; la 19 septembrie 1817 depune chezăşie la „canţilariia cinstiţii Hătmănii” pentru protoiereul Dinică Nigomireanu, un cunoscut al său din judeţul Mehedinţi; într-un Pomelnic, păstrat pe un Penticostar donat la 27 februarie 1819 bisericii din Cloşani, şase dintre cele şaptesprezece nume sunt de monahi; protosinghelul Ghenadie multiplica Cererile norodului. De asemenea, în timpul Revoluţiei, ajungând cu oastea la Slatina, Tudor este întâmpinat de protopopul judeţului, care i se plânge că arnăuţii au jefuit catedrala; identificaţi, făptaşii – bulucbaşii Iova şi Hristea – plătesc fărădelegea lor cu capul, iar Tudor, sărutând mâna protopopului, îi înmânează sfintele vase şi odoarele bisericii, iar după intrarea pandurilor în Bucureşti, „ofiţerii lui Tudor, urmaţi de preoţi, au străbătut întreg oraşul”, cum relatează profesorul francez F. G. Laurençon.

Cea mai cunoscută personalitate a clerului, în casa căruia se adăpostea Tudor Vladimirescu când mergea la Bucureşti, a fost arhimandritul Ilarion, viitorul episcop al Argeşului (1820–1821); pe acesta îl considera mai apropiat, mai înţelept în sfaturi şi mai curat sufleteşte. În timpul Revoluţiei, Ilarion i-a fost gramatic şi consilier, iar la 8 mai 1821 oficiază, în Mănăstirea Cotroceni, un serviciu religios, când, probabil, l-a uns domn, potrivit relatărilor martorului ocular Ioan Petrescu din Cărbuneşti-Gorj, stegar din oastea pandurului.

În documentele privind viaţa lui Tudor Vladimirescu sunt menţionaţi şi alţi clerici apropiaţi ai săi. Dintre ei, menţionăm pe diaconul Gheorghe Lazăr, care închide  cursurile de la Şcoala „Sfântul Sava” şi se ataşează revoluţionarului, devenind unul dintre principalii sfetnici în tehnica militară; arhimandritul Theodosie, egumenul Mănăstirii Bistriţa-Vâlcea, condamnat ca „rebelist”, pentru ideile sale revoluţionare; preotul Ilie de la Mănăstirea Butoi, care împreună cu episcopul Ilarion au oficiat slujba de înmormântare după uciderea comandantului pandurilor, iar preotul Vasile, participant la Revoluţie, avea să plătească pentru jafurile comise de unii localnici asupra bunurilor Mănăstirii Râncăciovu.

Dacă, despre aceşti preoţi, apropiaţi lui Tudor Vladimirescu, s-a scris mai mult sau mai puţin, istoriografia noastră a ignorat pe adevăratul său părinte duhovnicesc, arhimandritul Chiriac Râmniceanu – originar din Râmnicu Vâlcea – care, într-o însemnare privind pe Tudor, precizează că, „Acestui boier i-am fost duhovnic”, iar pandurul din Cerneţi va fi îngenuncheat de multe ori sub epitrahilul de spovedanie, mărturisindu-şi zbuciumul şi frământările sale sufleteşti, timp de un deceniu, deşi documentele confirmă întâlnirea lor numai la începutul şi sfârşitul acestei perioade, adică 1812–1813 şi 1821. Întrucât multe dintre relatările arhimandritului vâlcean datează dintre anii 1823–1827, când era prea riscant a recunoaşte relaţiile cu cel care a condus „rebelia”, despre care se spunea că a „provocat mare tulburare în toată Ţara Românească, şi jafuri şi morţi, asemenea şi în alte ţări, după cum ştiu toţi, adică mare amestecare şi peristasie ale vremii”, cum notează arhimandritul Chiriac, credem că intenţionat evită consemnarea unor  fapte care îl privesc personal.

Evlavia şi gândirea creştinească a lui Tudor se dovedesc şi prin faptul că, în 1808, ctitoreşte împreună cu Gheorghe Donea biserica din satul Prejna-Mehedinţi, fiind zugrăvit în tabloul votiv, şi pe care o înzestrează cu treizeci de stânjeni de pământ, precum şi cu cele necesare oficierii cultului divin, printre care se numără şi un Triod tipărit la Blaj, păstrând semnătura: „Theodor biv vel sluger, comandir”.

Personalitatea moral-duhovnicească a lui Tudor Vladimirescu se cunoaşte şi mai bine din Diata sa, întocmită la anul 1812, în preajma unei proiectate  călătorii prin Rusia; epitropii documentului erau trei boieri, Constantin Furtună, Ioniţă Burileanu şi Grigore Ciocăzan, „prieteni ai mei”,  cum îi numeşte autorul. Prin Diată, se stabileşte soarta tuturor proprietăţilor şi a bunurilor materiale de care dispunea Tudor, în caz că împrejurările nu i-ar permite să revină în ţară. Astfel, „moşia şi alte acareturi şi viile din Vladimir” le lasă moştenire mamei, surorii şi fratelui său, precum şi „toate hainele şi arămurile şi tacâmurile de masă să se dea frăţi-ni meu Papa”. „Toate acaretele” care cuprindeau case, prăvălii, mori, vii, livezi, situate în Cerneţi, Severin, Dâlboca, Cloşani, Govora, Câlnic, precum şi „armele câte se află, să se vânză”; apoi, banii rezultaţi din vânzarea proprietăţilor, precum şi cei numerar, „care se vor vedea unde se află, prin altă însemnare în Condica mea, care este pecetluită, şi la ce vreme se va deschide, să se dea pe îndată toţi banii. Din care, jumătate să se dea frăţi-ni meu cu mama mea şi sori-mi, cu analogie”.

Apoi, Tudor, ca un bun şi evlavios creştin, se îngrijeşte şi de sufletul său, stabilind ca din bani, „jumătate să mi se facă pomeniri, adică cele obşteşti până la un an; o sută de sărindare să se facă cu tot şartul (rânduiala). Talere 1250 să se trimită la Sfânta Agora, să se dea cu legătură dar bisericii; şi pentru aceasta să fie datoare biserica, ca în veac să aprinză o candelă la icoana Maicii Precistei, să arză în toată vremea, ziua şi noaptea, în veac. Asemenea, lei 1500 să se trimiţă la Ierusalim, la Biserica Sfântă, tot cu aşa şart, ca să arză o candelă în veac. Şi ce bani vor prisosi, să se dea pe la biserici sărace, să se cumpere cele ce vor lipsi. Şi la biserica ce este făcută de mine la Prejna, să se dea lei 300”, iar „de va mai prisosi bani, se vor face pomeni care se vor socoti de epitropi, adică fete sărace să se îmbrace”; nu uită nici pe servitori, ci specifică, „să se dea şi la slugi: la Dumitru fecioru, lei 100; la Rosa, lei 50; la Stan Carochie, lei 100; la Iancu Bogdan, lei 50, şi la Nicolae băiatul, lei 100, fiindcă aceştia m-au slujit”. De asemenea, mărturiseşte cu sufletul împăcat: „La nimeni nu sunt dator nici o para”.

Iată un model de creştin şi patriot adevărat, vrednic de urmat!

05.06.2012

cula-lui-t-vladimirescu-din-Cerneţi-Mehedinţi-foto-Costin-Pătraşcu11

Leave a Comment

Previous post:

Next post: