PRIMA MONAHIE DE ORIGINE ROMÂNEASCĂ: Sfânta Teofana Basarab

by Veniamin Micle on July 7, 2022

Post image for PRIMA MONAHIE DE ORIGINE ROMÂNEASCĂ: <br\>Sfânta Teofana Basarab

Sfânta Teofana a fost fiica domnitorului Basarab I (1310–1352), Întemeietorului Ţării Româneşti, şi sora domnitorului Nicolae Alexandru (1352–1364), asociatul la domnie al tatălui său din anul 1342, care a obţinut recunoaşterea oficială a Mitropoliei Ungrovlahiei. În luna mai 1359, în urma numeroaselor cereri, patriarhul ecumenic de Constantinopolului Calist I a acceptat organizarea Bisericii Ortodoxe din Ţara Românească sub forma unei mitropolii, aşezând în fruntea ei pe Iachint de Vicina. Iniţial, sediul Mitropoliei a fost la Câmpulung, apoi este transferat la Curtea de Argeş.
Fiica domnitorului Basarab, la botez a primit numele de Braida. Mama ei, Marghita, era fiica lui Mako (1284–1286), banul unguresc de Severin; pe această filieră, familia domnitoare având multe legături de rudenie cu familiile nobiliare din Occident.
Basarab I, pentru a-şi consolida poziţia din punct de vedere diplomatic, şi-a căsătorit fiicele cu succesori la tronurile de ţar al Bulgariei şi respectiv de cneaz al Serbiei.
Prinţesa Braida Basarab s-a căsătorit în 1322 cu Ivan Alexandru, despot sau prinţ de Loveci, iar din acest an, Braida a primit numele Teodora. Din căsătorie a avut trei băieţi şi o fată: Mihail Asan, Ivan Straţimir, Ivan Asan şi Vasilisa. În anul 1331, şi-a urmat soţul, devenit ţarul Bulgariei, la Târnovo, în capitala ţaratului, unde, în acea vreme, se aflau moaştele Sfintelor Filofteia de la Curtea de Argeş şi Parascheva de la Iaşi.
Noul ţar Ivan Alexandru (1331–1371), beneficiind de o lungă domnie a fost o perioadă de tranziţie în istoria medievală bulgară; el şi-a început domnia confruntându-se cu probleme interne, dar şi cu ameninţări externe venite din partea vecinilor Bulgariei: Imperiul Bizantin şi Serbia, însă a recucerit teritoriile pierdute în favoarea bizantinilor şi a extins graniţele Imperiului bulgar până în nord-estul Traciei, conducând Imperiul spre o perioadă de revenire economică şi de renaştere culturală şi religioasă.
Teodora şi-a crescut copiii în dragoste de Dumnezeu şi cei din jur şi i-a învăţat să deosebească lucrurile cu smerenie, pregătindu-i astfel pentru responsabilităţile care îi aşteptau. Doi dintre fii ei au murit în războaie. Durerea pe care a simţit-o este ilustrată, la scurt timp după moartea lui Ivan Asan, în Cronica lui Manase, unde este reprezentată cu haine cernite la prohodirea prinţului.
Pe plan cultural, Teodora a înfiinţat la Loveci, la Târnovo şi la Vidin centre de copişti care realizau cărţi de slujbă şi lucrări despre viaţa ascetică şi duhovnicească.
În anul 1325, Cuviosul Grigorie Sinaitul a adus isihasmul în Bulgaria, iar ucenicul său şi continuatorul tradiţiei, monahul bulgar Theodosie a înrădăcinat şi mai mult isihasmul în pământul bulgăresc. Lucrarea sa a fost continuată de ucenicul celui din urmă, Efthimie, care avea să ajungă patriarh de Târnovo (1375–1393). În timpul cât a slujit ca patriarh, Târnovo a devenit un centru de iradiere a isihasmului în ţările slavone.
În perioada când Teodora a fost ţarină, isihasmul era în plină dezvoltare, iar familia imperială a ctitorit sau restaurat numeroase mănăstiri. Ea a fost contemporană cu Sfântul Ierarh Grigorie Palama. Întrucât ţarul Ivan Alexandru îl cunoştea şi aprecia pe Sfântul Teodosie Isihastul de la Târnovo, ucenicul Sfântului Grigorie Sinaitul, este posibil ca acesta să fi fost duhovnicul ţarinei Teodora.
Din nefericire, în 1345 ţarul s-a despărţit de ea în favoarea unei femei de altă credinţă, care după botez a primit tot numele de Teodora, iar Teodora Basarab s-a retras într-o mănăstire, alegând să rămână în Bulgaria pentru a nu strica relaţiile dintre Ţaratul Bulgar şi Ţara Românească.
Nu se cunoaşte mănăstirea în care a fost închinoviată Teodora, însă cel mai probabil la o mănăstire de lângă Târnovo. La depunerea voturilor monahale, a primit-o ca ocrotitoare spirituală pe Sfânta Teofana, împărăteasa Bizanţului, ale cărei Sfinte Moaşte întregi se aflau la acea vreme în cetatea Târnovo.
Când fiul ei, Ivan Staţimir a plecat la Vidin, unde a devenit ţar după împărţirea Imperiului bulgar între est şi vest, Cuvioasa Teofana l-a urmat, stabilindu-se, conform tradiţiei, la mănăstirea rupestră Albotina din Timocul Bulgăresc, situată la 20 de kilometri depărtare de Vidin, într-o zonă în care există şi astăzi comunităţi de români.
Nora sa Ana, soţia lui Ivan Straţimir, s-a ataşat de soacra sa, urmând cu multă luare aminte sfaturile sale. Datorită activităţii celor două ţarine, Vidinul a devenit un important centru cultural şi duhovnicesc. Un manuscris remarcabil al Şcolii de copişti de la Vidin este considerat Sbornicul de la Vidin, finalizat în anul 1360 şi păstrat în colecţiile Bibliotecii Universităţii oraşului Gent din Belgia. Manuscrisul, comandat de ţarina Ana, cuprinde o colecţie de 16 biografii de femei sfinte. În această lucrare este prezentată în detaliu şi viaţa Sfintei Teofana, Împărăteasa Bizanţului. Este posibil ca Monahia Teofana Basarab să fi sprijinit realizarea acestui manuscris.

Data trecerii la cele veşnice a Cuvioasei Teofana nu se cunoaşte cu exactitate. Potrivit tradiţiei, transmise din generaţie în generaţie, în rândul românilor din Timocul bulgăresc, ea a fost îngropată în faţa altarului bisericii săpate în stâncă de la Mănăstirea Albotina.
Credincioşii din părţile Vidinului o cinstesc pe Sfânta Cuvioasă Teofana, făcând pomenirea ei în fiecare an la 28 octombrie. Data coincide cu ziua prăznuirii Sfântului Ierarh Iachint de Vicina, întâiul Mitropolit al Ţării Româneşti, ierarh apropiat de fratele cuvioasei, domnitorul Nicolae Alexandru.
Locuitorii din zona Timocului bulgăresc şi sârbesc păstrează şi astăzi, după şase veacuri, în memoria colectivă faptele şi nevoinţele Cuvioasei Teofana Basarab, ţarina de neam român care a strălucit prin credinţă şi jertfă în pământul bulgar.
Numeroase aşezăminte religioase din ţara noastră, precum şi din străinătate, păstrează Icoana Cuvioasei Teofana Basarab pictată în frescă.
Astfel, se găseşte la Mănăstirea Strungari din judeţul Alba, la Paraclisul Institutului de Endocrinologie „C. I. Parhon” din Bucureşti, în Baptisteriul de sub Catedrala Mitropolitană din Iaşi, la biserica ieşeană „Sfântul Iulian din Tars”, la Capela Facultăţii de Teologie din Cluj, la Mănăstirea Tismana, la Schitul Icoana din judeţul Gorj, la mănăstirile Râmeţ şi Strungari din judeţul Alba şi la Mănăstirea Rohia din judeţul Maramureş, la Catedrala Ortodoxă Română din Nürnberg, la biserica românească „Sfântul Apostol Andrei” din Viena.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a întrunit sâmbătă, 21 mai 2022, pentru proclamarea canonizării Cuvioasei Teofana Basarab. În Tomosul Sinodal de canonizare, scrie:
„Smerenia Noastră, la propunerea Sinodului Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, împreună cu toţi membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, privind la vieţuirea plăcută lui Dumnezeu a acestei Sfinte Cuvioase, luând aminte la credinţa ei tare şi nestrămutată, la râvna ei vrednică de laudă pentru rugăciune şi apărarea dreptei credinţe, la dragostea ei faţă de poporul român şi bulgar, luând aminte la râvna ei vrednică de laudă pentru slujirea lui Dumnezeu şi a poporului ce poartă numele lui Hristos, urmând Tradiţiei Sfinte a Bisericii Ortodoxe Române şi chemând în ajutor harul Preasfintei, celei de o fiinţă, de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi,
Hotărâm ca, de acum înainte şi în veci, Sfânta Cuvioasă Teofana Basarab să fie numărată între sfinţii Bisericii şi să fie pomenită în cântări de laudă în ziua ei de prăznuire, la 28 octombrie în fiecare an, urmând ca aceasta să fie înscrisă în Sinaxar, în cărţile de cult, precum şi în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.
De asemenea, rânduim să se tipărească slujba şi viaţa Sfintei Teofana Basarab, să i se zugrăvească icoana, care să fie primită cu toată evlavia de dreptcredincioşii creştini, iar chipul său să fie zugrăvit la loc potrivit, alături de ceilalţi sfinţi, în bisericile care se vor ridica din temelie sau se vor zugrăvi de acum înainte.
Şi, pentru ca evlavia drept-măritorilor creştini să sporească prin cinstirea şi chemarea în rugăciune a Sfintei Teofana Basarab, mai rânduim ca ea să fie şi ocrotitoare a unor biserici noi sau reînnoite.
Pentru deplina statornicire a celor pe care le-am hotărât în chip sinodal şi canonic, am întocmit şi întărim cu semnăturile noastre acest Tomos Sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Teofana Basarab, pe care îl aducem la cunoştinţa preacucernicului cler, a preacuviosului cin monahal şi a dreptcredincioşilor creştini din Patriarhia Română”.
Martor la proclamarea canonizării Sfintei Teofana Basarab, sâmbătă, 21 mai, Mitropolitul Naum de Ruse a subliniat comuniunea frăţească dintre Bisericile Ortodoxe Română şi Bulgară. Înaltpreasfinţia Sa a spus că, alături de Sfinţii Parascheva şi Dimitrie, de acum, „Bisericile şi popoarele noastre ortodoxe frăţeşti primesc, în persoana Sfintei Teofana Basarab, încă un mijlocitor comun de rugăciune, încă o punte duhovnicească şi unificatoare în năzuinţa către înălţimile vieţii şi nevoinţele creştineşti, încă un tovarăş credincios pe calea îngustă a mântuirii spre Împărăţia vieţii veşnice”.
La acest eveniment istoric pentru ortodocşii români şi bulgari a fost prezent şi Mitropolitul Daniil de Vidin. Ierarhii bulgari au primit din partea Patriarhului Daniel câte o icoană cu reprezentarea Sfintei Teofana.
Sfânta Cuvioasă Teofana Basarab este de origine românească, dar cunoscută drept mamă culturală a Bulgariei ultimilor Asăneşti. Ea a rămas în legendele sud-dunărene ca un simbol al maicii devotate, al eleganţei domneşti dar şi al evlaviei.
Se cuvine ca toţi credincioşii ortodocşi români să cunoască viaţa Sfintei Cuvioase Teofana, să o cinstească după cuviinţă şi să-i urmeze pilda vieţii sale.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: