Primarul, Fârtat Ilie, va participa la întâlnirea membrilor AOR din Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia de la Balș

by Primaria Horezu on February 10, 2016

Post image for Primarul, Fârtat Ilie, va participa la întâlnirea membrilor AOR  din Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia de la Balș

Mâine, 11 februarie 2016, Primarul ora ului Horezu, Fârtat Ilie – membru al Consiliului Director alș
Asocia iei Ora elor din Romania în jude ul Vâlcea – împreună cu o echipă formată din salaria i aiț ș ț ț
Biroului management de proiect i achizi ii publice din cadrul primăriei, va participa la o întâlnire aș ț
primarilor ora elor din Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia care va avea loc la Bal .ș ș
Ac iunea este organizată de Asocia ia Ora elor din România, care, sub denumirea ”Caravanaț ț ș
informa iilor”, a început o largă consultare cu administra iile publice pe tema finan ării programelorț ț ț
prioritare în perioada exerci iului financiar european 2014 – 2020. Întâlnirea are drept scop,ț
consultarea primarilor de ora e, în vederea deschiderii unui dialog cu reprezentan ii Guvernuluiș ț
României i găsirea solu iilor pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă autorită ileș ț ț
administra iei publice locale.ț
Referind-se la ac iunea asocia iei, primarul, Ilie Fârtat, ne-a spus: ”În cadrul întâlnirii, pe lângăț ț
tema principală de dezbatere, cea a programelor de finan are 2014 – 2020, se vor discuta i alteț ș
teme pe care dorim să avem un dialog urgent: 1. Solu ionarea finan ării i prelungirii termenelorț ț ș
pentru închiderea proiectelor cu finan are europeană din exerci iul financiar 2007 – 2013, pentruț ț
evitarea unui dezastru na ional prin intrarea în insolven ă a unită ilor administrativ-teritoriale careț ț ț
nu a reu it finalizarea unor proiecte; 2. Sus inerea descentralizării bazată pe principiileș ț
subsidiarită ii, autonomiei locale i întăririi capacită ii administrative prin corelarea competen elorț ș ț ț
autorită ilor administra iei publice locale cu resursele legislative, institu ionale, financiare i umaneț ț ț ș
de care acestea dispun; 3. Promovarea unei legisla ii care să fie clară, simplă, u or de în eles careț ș ț
să sus ină armonizarea legisla iei din domeniul administra iei publice locale prin revizuirea actelorț ț ț
normative existente i necesitatea elaborării Statutului Primarului; 4. Promovarea unui programș
na ional pentru realizarea unor centre de dezvoltare zonală; 5. Necesitatea asigurării surselor deț
finan are corespunzătoare îndeplinirii competen elor autorită ilor administra iei publice locale,ț ț ț ț
precum i a unui mecanism de echilibrare a bugetelor locale prin repartizarea sumelor din cota dinș
impozitul pe venit i a sumelor defalcate din TVA. Probabil, vor fi dezbătute i alte teme dezvoltateș ș
de participan ii la întâlnireț ”.
Pentru informa ii suplimentare contacta i: Fârtat Ilie – Primarul ora ului Horezu – tel. 0740.217.540, fax:ț ț ș
0250.860.481 ; e-mail: primaria@orasul-horezu.ro

Leave a Comment

Previous post:

Next post: