VECHIMEA LEXICOANELOR DE NUMELE SFINŢILOR

by Veniamin Micle on November 18, 2020

Post image for VECHIMEA LEXICOANELOR DE NUMELE SFINŢILOR

Lexicoanele sau dicţionarele onomastice ocupă un loc aparte în cadrul celor lingvistice şi al enciclopediilor generale. „Dicţionarul”, în sens strict al cuvântului, este o lucrare lexicografică, ce cuprinde cuvintele unei limbi aşezate în ordine alfabetică, însoţite uneori de definiţii şi indicaţii etimologice, sau traduse în altă limbă, fiind bilingve, iar uneori se ocupa numai de un anumit domeniu de specialitate, iar „Enciclopedia” este o lucrare monumentală, care tratează sistematic termeni şi noţiuni din toate domeniile de activitate sau dintr-unul singur.
Diferite lucrări, având caracter enciclopedic, apar încă din antichitate la unele popoare avansate cultural, precum egiptenii, chinezii, grecii, arabii, romanii, însă termenul de „enciclopedie” aparţine Evului Mediu, fiind format din cuvintele  greceşti „egkyklia” – totalitatea ştiinţelor, şi „paideia” – educaţie, învăţământ, deno­tând totalitatea cunoştinţelor omeneşti. În secolul al XVIII-lea, apare lucrarea intitulată: Enciclopedie sau Dicţio­nar raţional al ştiinţelor, artelor şi meşteşugurilor; fiind una dintre primele enciclopedii de tip modern, realizată de savanţii iluminişti francezi.
Se ştie că, preocuparea de a întocmi liste, dicţionare şi le­xicoane, consacrate numelor onomastice – având la ba­ză sinaxarele bisericeşti şi numele calendaristice – nu are o vechime prea mare în cultura europeană. Excepţie făcând lucrarea lui Mat. Hilleri de la începutul secolului al XVIII-lea, intitulată Onomasticon Sacrum, Tübingen (1706), istoriografia nu mai oferă, în acest domeniu, alte dovezi până către mijlocul secolului al XIX-lea. Astfel, în acest sens, Rânduiala tunderii în cinul monahal, tipărită în anul 1842 de Arhimandritul Calinic (1787–1868), stareţul Mănăstirii Cernica şi viitor episcop al Râmnicului, cu­prinde un „îndrumar” onomastic, ce se referă însă numai la unele nume de călugărie.
Abia pe la mijlocul secolului al XIX-lea, doi autori abordează acest dome­niu; în urma unor studii aprofundate, publică rezultatele ob­ţinute într-o sinteză privitoare la onomastica slavă; primul, Fr. Miclosich se ocupă cu cea a sârbo-croaţilor, a bulgarilor şi a cehilor, în lucrarea Die Bildung der slavischen Personennamen, apărută la Viena (1860),  iar al doilea, T. Maretici publică lucrarea O narodnim imenima i prezimenima, la Zagreb, în anii 1886–1887, tratând despre onomastica  sârbo-croaţilor.
Chiar renumitul „Larousse” recunoaşte că „această ştiinţă este încă tânără”. Primul dicţionar onomastic apare în Franţa la anul 1880, întocmit de Loredan Larchey. Ulterior, Albert Dauzat, profesor la Şcoala Practică de Înalte Studii, se consacră acestui do­meniu şi publică în anul 1925 o lucrare privind numele de persoane, intitulată Les Noms de personnes, fiind urmată de alta, despre numele de familie ale francezilor, intitulată Les Noms de famille de France, tipărită la Paris, în 1949. În studiul introductiv, la ediţia din anul 1969, autorul relatează că: „Iniţiate prin câteva prelegeri de Gillieron şi de Max Prinet, şi prin câteva articole sau broşuri de Abatele Duffaut (Annales du Midi, 1900), Maurice Grammot (1866–1946), Prinet (1918–1919), studiul şti­inţific al numelor de persoane franceze (precedate cu puţin timp de antroponimia belgiană şi elveţiană: Ǽbischer, 1919–1924; E. Muret, 1923–1924), a fost sti­mulată în 1925 prin broşura mea despre Numele de per­soane, care rezumă conferinţele susţinute în cursul a doi ani la Şcoala Practică de Înalte Studii. De atunci, au apărut numeroase lucrări importante. De aceea, am considerat util a le sintetiza şi a oferi, în acelaşi timp, re­zultatul celor treizeci de ani de cercetări. Documentaţia personală, cu maximum posibil de localizare geografică, mi-a fost oferită prin studierea bibliotecilor, prin cer­cetările şi observaţiile în cursul numeroaselor călătorii prin Franţa, iar, în parte, prin corespondenţă. Numărul numelor studiate a depăşit patru mii în prima mea carte, aproape zece mii în a doua (Les Noms de famille de France); dicţionarul actual, ţinând cont de variante, aproape a triplat ultima cifră”, scrie Albert Dauzat, în Dictionnaire etymologque des noms de famille et prénoms de France, Paris (1969).
La începutul secolului al XX-lea, încercări ase­mănătoare apar şi pentru populaţiile din sudul Dunării. Astfel, cu privire la greci, scrie Ath. Buturas, Ta vεoελληνκά κυρίνόματα, Athena (1912), iar la bul­gari, G. Weigand, Die bulgarischen Rufnamen, Leipzig (1921).
În ţara noastră, primul dicţionar de numele sfan­ţilor care vede lumina tiparului, este întocmit de Gherasim Timuş, episcop de Argeş (1894–1911), editat sub ti­tlul: Dicţionar aghiografic cuprinzând pe scurt vieţile sfinţilor, Bucureşti (1898).
Cercetarea numelor onomastice a cunoscut o preocupare mai intensă în secolul al XX-lea. Iniţiativa primei sinteze a numelor româneşti aparţine preotului profesor Alexiu Viciu (1855– 1950) de la Gimnaziul din Blaj, care pu­blică prin deceniul al treilea (1929), lucrarea Nume de familie la românii ardeleni, făcând o clasificare a numelor din această regiune a ţării.
În 1934, pe baza numeroaselor liste onomas­tice, incluse la volumele de istorie editate personal, isto­ricul Nicolae Iorga (1871–1940) întocmeşte o schiţă de clasificare a lor, pe care le publică într-o broşură intitulată: Nume de botez la români.
Lucrarea lui Nicolae Iorga este urmată, în anul 1936 de două opere mai temeinice. Prima aparţine profesorului universitar din Cluj, Ştefan Paşca (1901–1957); pe baza unui bogat material adunat din „Ţara Oltului”, precum şi din vechi documente de arhivă, pri­vind această zonă, autorul publică Nume de persoane şi de animale din Ţara Oltului, care constituie o „lucrare sis­tematică şi model pentru acest fel de monografii loca­le”. A doua aparţine lui Ion Aurel Candrea (1872– 1950) care, în cursul litografiat, susţinut în anii 1935–1936, îl intitulează: Onomastica Română, cu privire specială la onomastica Olteniei; el abordează o arie mai vastă, privind Oltenia şi Ţara Haţegului, dar, potrivit observaţiei profesorului N. A. Constantines­cu, „fără însă ca vreuna din acestea să ajungă a stabili baza hagiografică şi nici principiile ce domină această ramură a onomasticii”.
Arhimandritul Theofil Niculescu (1913–1977), fost profesor şi director al Seminarului Teologic din Craiova, redactează un manuscris, intitulat: Nume de sfinţi şi de sfinte, lucrare alcătuită între anii 1945–1952.
În anul 1959, apare la Moscova un studiu pri­vind istoria numelor ruseşti. Autorul, V. K. Ciaciagov, îşi intitulează lucrarea: Из ucmopuu pyccиx имен, omчuecmв ифалии.
O „listă”, cuprinzând numele sfinţilor, intitulată Calendar cu toţi sfinţii din an prăznuiţi în Biserica Ortodoxă a Răsăritului, întocmită după Vieţile Sfinţilor de arhiepiscopul Dimitrie al Rostovului (+1709), după mineie şi alte lucrări, este publicată în anul 1956 de preotul Grigorie Popescu de la biserica Hagiu din Bucureşti.
  Cea mai completă şi competentă lucrare, pri­vind onomastica românească, este realizată de profeso­rul N. A. Constantinescu, în anul 1963. Acest Dicţionar Onomastic Românesc, fiind „destinat în genere antroponi­miei istorice, îmbrăţişează întreg domeniul onomastic vechi, utilizând din actualitate numai puţine nume în le­gătură cu evoluţia numelor vechi”.
În ultimii ani, apare, în traducere, Dicţionar al sfinţilor de David Hugh Farmer, tradus de Mihai C. Udma şi tipărit la Bucureşti (1999), apoi lucrarea originală Dicţionar enciclopedic al numelor de botez de Tatiana Petrache (2000), şi s-a tipărit manuscrisul arhimandritului Theofil S. Niculescu, văzând astfel lumina tiparului după 50 de ani de la finalizarea lui şi la 25 de ani de la trecerea la cele veşnice a autorului. Ediţia a fost îngrijită, cu precizări introductive, de Delia Ştefania Barbu, iar „Cuvânt înainte” este redactat de Pr. Prof. univ. dr. Alexie Al. Buzera, Craiova.
Iată însă că Biblioteca Academiei Române mai păstrează şi surprize.
Studiind viaţa şi activitatea învăţatului arhimandrit Chiriac Râmniceanu (1778–1833), am descoperit în Biblioteca Academiei Manuscrisul nr. 3799, care cuprinde o scriere inedită, intitulată: Lexicon de numele sfinţilor ce se află în fieştecare lună pe alfa-vita, ale cărora nume şi vieţi se află în cele 12 Minee lunovnice, redac­tată la Mănăstirea Căluiu şi terminată în luna martie din anul 1824.
Despre ea, citim într-o însemnare, că: „S-a protocolit această carte, ce se cheamă Lexicon de numele sf[i]nţilor celor din 12 Minee cu Vieţile Sf[i]nţilor de peste an, ce s-au scos de Sfi[n]ţiia Sa Părin­tele Preacuviosul Chiriac arhimandrit Râmniceanu, igumenul sfi[n]tei Monastiri Căluiu din sud Rom[ana]ţ[i|, ce au fost al doilea epitiritis (supraveghetor – n . n.) în Dom­neasca Şcoală a Bucureştilor asupra învăţăturii grammaticilor celor ce primea darul sf[i]ntelor hirotonii, împreună cu Sfi[n]ţiia Sa Părintele arhimandrit chir Grigorie Râmniceanu, care mai pre urmă s-au săvârşit episcop al Argeşului, în zilele prealuminatului nostru domn Io Grigorie Dimitrie Ghica v[oe]v[od], din prea cinstiţii boeri pământeni, şi întru aceleaşi zile Preasfinţiia Sa Părintele mitropolit Chiriu chir Grigorie al Ungrovlahiei, bucureşteanul, ce are metaniia de la sfânta Monastire Neamţu, când s-au ales şi din părinţi români pământeni a să pune igumeni la toate sfintele monastiri ale Ţării Româneşti, cele slobode şi închinate. Şi s-a adunat această sfântă carte, spre mai buna înţelegere şi desluşire a să găsi cu înlesnire orice nume de sfânt şi vi­aţa în fieştecare zi peste an, din cele 12 luni ale sf[i]nţilor”.
Redactat, când autorul ocupa funcţia de egumen al Mănăstirii Căluiu din judeţul Olt, Lexiconul avea scop practic, fiind conceput ca un instrument de lucru, oferit cititorilor, monahi şi laici, care doreau să găsească mai uşor viaţa unui sfânt în cele 12 volume de mineie tipărite în secolul al XIX-lea la Mănăstirea Neamţ.
După redactare, manuscrisul a fost transcris de monahul Pahomie, unul dintre caligrafii Mănăstirii Căluiu, iar logofătul Ilie l-a corectat, aşa cum adevereşte următoarea însemna­re: „S-au prescris această cărticică de Pahomie mon[a]h, craiovean, călugărit în Sfitagora, din porunca şi cheltuiala sfinţ[it] Părintelui arhimandrit Chi­riac Râmniceanu, ostenitori fiind şi eu la citaniia şi în­dreptarea aceştii cărţi, Ilie log[ofă]t[ul], nepot Sfinţiei Sale Părintelui arhimandrit, chir Chiriac, igum[enul] sfintei Mănăstiri Căluiu din sud Romanaţi”.
Autorul Lexiconului a dorit să-şi vadă opera multiplicată prin intermediul tiparului. În acest sens, scrie că, această „carte, putându-se cineva a să îndeletnici, din cei lucrători fraţi, este vrednic a să da şi la tipari, spre folosul neamului nostru românesc, căci alta nu să află. 1825, mai 28. Chiriac arhimandrit Râmnic[eanu] Caloianu”.
Prin redactarea acestei lucrări, arhimandritul Chiriac Râmniceanu a urmărit un scop practic, potrivit explicaţiilor sale, în care scrie: „După Lecsiconul ce am scos să caut, la numirile tuturor sfinţilor, pe luni 12, pe alfa-vita, orice viaţă de sfânt, după slova dintâi ce va fi având, voind a căuta, cu lesnire va afla orice nume, atât bărbătesc cât şi femeiesc, a orice sfânt vei voi, lesne afli”. Întrucât sursa documentară folosită de autor, sunt „Mineele cele cu vieţi, în care Minee, multe vieţi de sfinţi ai Athonului se află, cum şi de ai Rusii, Pecersca, şi altele”, fiind vorba de Mineiele tipărite la Mănăstirea Neamţ, se înţelege că acest Lexicon corespunde numai acestei ediţii.
Numele sfinţilor sunt prezentate în ordine alfabetică, însă după alfabetul aflat atunci în uzul limbii române, adică cel slavon, motiv pentru care nu corespunde celui latin, folosit în prezent.
Importanţa Lexiconului redactat de arhim. Chiriac  Râmniceanu creşte cu atât mai mult, cu cât, de la cel întocmit de M. Hilleri în secolul al XVIII-lea, istoria dicţionarelor onomastice nu menţionează altele, până la acesta de la începutul secolului al XIX-lea.
Deşi profeso­rul N. A. Constantinescu cerce­tează o bogată bibliografie tipărită şi documente de ar­hivă, când redactează Dicţionarul său (1963), citând numeroase manuscrise cu pomelnice mă­năstireşti, totuşi nu a descoperit Lexiconul arhimandritului Chiriac Râmniceanu.
Din retrospectiva istorică, privind dicţionarele şi enciclopediile, precum şi lexicoanele onomastice, constatăm că autorul nostru aparţine promotorilor acestui gen de scrieri, iar în ţara noastră, fiind primul care redactează un „Lexicon onomastic”. Bine orientat asupra literaturii române, până la data elaborării Lexiconului său, nu apăruse la noi în ţară, un gen asemănător de scrieri, de aceea arhimandritul Chiriac susţine că „este vrednic a să da şi în tipari spre folosul neamului nostru românesc, căci alta nu se află”, însă au trecut 178 de ani de la apariţia lui, fără a fi tipărit.
Lexiconul de numele sfinţilor al arhimandritului Chiriac ocupă locul al doilea în lume. Descoperindu-l, l-am transliterat de pe originalul paleografic, am întocmit un Studiu introductiv, note şi indice, apoi l-am tipărit într-un modest tiraj în anul 2003.
Consider că, atât pentru cultura română, cât şi pentru memoria marelui cărturar Chiriac Râmniceanu, Lexiconul merită să fie retipărit şi popularizat, spre a se cunoaşte mai bine aportul pe care acest monah ilustru l-a adus culturii şi spiritualităţii Bisericii Ortodoxe Române şi Patriei noastre.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: